Rozporządzenia dyrektora RZGW w Szczecinie

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późn. zm.) - w przypadkach określonych ustawą dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaje akty prawa miejscowego.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaje rozporządzenia mające charakter aktów prawa miejscowego w następujących sprawach:

Lp.Przedmiot rozporządzeniaPodstawa prawna wynikająca z ustawy Prawo wodne
1 Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni. art. 120
2 Strefy ochronne ujęć wody - na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody. art. 58 ust. 1
3 Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. art. 60
4 Określenie wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. art. 47 ust. 3
5 Opracowanie - dla każdego z obszarów o których mowa w pkt. 4, w ciągu 2 lat od ich wyznaczenia - programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych i wprowadzenie tego programu w drodze rozporządzenia dyrektora rzgw. art. 47 ust. 7
6 Wprowadzanie  - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - w celu zapobieżenia skutkom powodzi, czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. art. 88q ust. 1
  7 Wprowadzanie  - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - w celu ograniczenia skutków suszy, czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. art. 88t ust. 1
8 Ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich. art. 15 ust. 1*
9 Wprowadzanie, o ile jest to uzasadnione  potrzebą ochrony wód oraz względami bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenach, dla których nie określono obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zakazów o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1. art. 88m
10 Wprowadzanie - dla obszarów, o których mowa w art. 61p ust. 4 - czasowego odstępstwa od podejmowania działań doraźnych służących zapobieganiu dalszego pogarszania się stanu środowiska wód morskich (o których mowa w art. 61p ust. 5, w przypadkach wskazanych w art. 61r ust. 2). art. 61u ust. 1

* - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.).

Rejestr wydanych rozporządzeń dyrektora dostępny jest również w siedzibie RZGW w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13 A w Szczecinie, w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

Dodatkowych informacji w sprawach wydanych rozporządzeń udziela P. Lucyna Kwoszcz - Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, tel 91 4411240, e-mail: lucyna.kwoszcz@szczecin.rzgw.gov.pl

Wykaz rozporządzeń Dyrektora RZGW w Szczecinie

Wykaz projektów rozporządzeń