Strefy ochronne ujęć wód

W obszarze działania RZGW w Szczecinie obecnie istnieje:

  • 37 stref ochronnych ujęć wody podziemnej oraz
  • 2 strefy ochronne ujęć wody powierzchniowej,

obejmujących zarówno teren ochrony bezpośredniej jak i pośredniej (stan na 31.12.2017 r.)

Strefy te zostały ustanowione przez Dyrektora RZGW w Szczecinie w drodze aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 ze zm.)

Wykaz stref ochronnych ujęć wody podziemnej ustanowionych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie zawiera Plik nr 1.

Wykaz stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej ustanowionych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie zawiera Plik nr 2.

Ponadto wiele ujęć wody podziemnej zlokalizowanych w obszarze działania RZGW w Szczecinie posiada strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Strefy te ustanawiane są w drodze decyzji przez organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (stosownie do art. 58 ust. 5 Prawa wodnego). Ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, zgodnie z art. 52 ust. 3 Prawa wodnego, możliwe jest, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi i zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody.

 
Uwaga!


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 poz. 159) strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 roku, tj. dniem wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r.

Wykaz ujęć wody podziemnej, których strefy ochronne wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r. zawiera Plik nr 3.